top of page

תקנון

תקנון שימוש באתר והרשמה:

אנא קרא בעיון!

 

* ההרשמה מסתיימת כאשר עמרי מצליח (נוצה חומה) מקבל את טופס ההרשמה המקוון ודמי המקדמה.

* תאריכי הקורס מתואמים עם כל המשתתפים על מנת לאפשר לכולם להשתתף במירב הימים, אולם אין אפשרות למנוע הפסדי ימים מכולם. השלמות חומר יעשו במידת האפשר ובתוספת תשלום יחסי.

* עמרי מצליח (נוצה חומה) שומר את זכות הביטול בכל מקרה שיפגע בהעברתו האופטימאלית של הקורס- זאת בזיכוי יחסי מלא.

* במקרה שיימצא משתתף לא מתאים להשתתף בהמשך הקורס מסיבות אישיות או קבוצתיות יתבקש לעזוב את הקורס ויזוכה זיכוי יחסי מלא.

* ההרשמה אינה מבטיחה מקום בקורס. מספר המקומות בקורס מוגבל, בהתאם לצורך יקבעו ראיונות אישיים. במידה של אי קבלה על-ידי עמרי מצליח (נוצה חומה), יוחזרו דמי ההרשמה.

 

 

מדיניות ביטולים:

לאור הגבלת מספר המשתתפים והבחירה בקבוצות קטנות ועל סמך ניסיונו של עמרי מצליח (נוצה חומה), הוא נאלץ לכלול סעיף של מדיניות ביטולים - במקרה של ביטול ע"י המשתתף:

* מ-30 יום ועד 48 שעות לפני הקורס- יגבו 25% מעלות הקורס.

* מ-48 שעות לפני הקורס ועד תחילת המפגש השני- יגבו עלות המפגש הראשון+ 25% מערך הקורס.

* מתחילת המפגש השני ואילך- תיגבה מלוא עלות הקורס.

הסרת אחריות:

* שליחת טופס ההרשמה מעידה על כך שהמשתתף מודע לכך שקורסים אלה, המתרחש בחיק הטבע ועוסקים בחלקם במיומנויות כפיים ומיומנויות רוחניות, טומנים בחובם סכנות אפשריות, אפילו תחת תנאי הבטיחות הקפדניים ביותר.

* לא חלה על עמרי מצליח (נוצה חומה) כל אחריות לפגיעה במשתתף ע"י אדם אחר, גורמי טבע או עקב רשלנותו האישית, או כל פגיעה של המשתתף באדם אחר כנ"ל.

* לא חלה על עמרי מצליח (נוצה חומה) כל אחריות לפגיעה או לנזק לרכוש ולציוד השייך למשתתף, או פגיעה של המשתתף ברכושו של אדם אחר כנ”ל.

* המשתתף מודיע בזאת שמבחינה פיזית ונפשית הוא כשיר להשתתף בקורס וכי יישמע להוראותיו של עמרי מצליח (נוצה חומה).

 

עם שליחת טופס ההרשמה ועם העברת התשלום, מאשר המשתתף שקרא את מלוא התקנון, בדגש על הנספחים של מדיניות הביטולים והסרת האחריות, וקיבלם.

הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מכוון לבני שני המינים, כמובן.

אשמח לראותכם ביער!

 

עמרי מצליח, נוצה חומה, קורסים בקשתות קדומה

bottom of page